پایان نامه ارشد

تحقیق رایگان c (1910)

1-3-4-2-1:نظریه های کلاسیک مسئولیت261-3-4-2-1-1:نظریه تقصیر261-3-4-2-1-2:نظریه ایجاد خطر271-3-4-2-1-3:نظریه تضمین حق271-3-4-2-2:نظریه مسئولیت مطلق281-4: ارکان مسئولیت مدنی291-4-1:وجود ضرر291-4-1-1:مفهوم و اقسام ضرر291-4-1-2:شرایط ضرر قابل مطالبه301-4-2:فعل زیانبار311-4-3:رابطه سببیت321-4-3-1: نظریه ی برابری اسباب331-4-3-2: نظریه ی سبب نزدیک یا آخرین سبب331-4-3-3:نظریه سبب Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (1911)

عنوانصفحهبند سوم: بررسی انتقادی و نتیجه گیری عملی391- انتقاد بر نظریه خطا392- انتقاد بر نظریه خطر403- نتیجه گیری عملی40گفتار دوم: مبنای مسئولیت در طرح مسئولیت دولت ها40مبحث چهارم: موارد اجرا و انطباق مسئولیت بین المللی43گفتار Read more…

By 92, ago