مقالات و پایان نامه ها

b (1717)

معاونت پژوهش و فناوري به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اينکه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1716)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، گروه علوم ارتباطات پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد گرايش: علوم ارتباطات اجتماعي – تحقيق در ارتباطات عنوان: بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان از Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1715)

دانشکده اقتصاد و مديريت و علوم اداري پايان نامه دوره کارشناسي ارشد مديريت MBA عنوان: بررسي تاثير ويژگي هاي شخصيتي بر اعتياد اينترنتي با تاکيد بر تمايل استفاده از اينترنت (مورد مطالعه: دانشگاه سمنان) استاد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1714)

دانشگاه علوم انتظامي دانشكده فرماندهي وستاد پايان نامه دوره 20 دافوس موضوع : تاثير سرمايه اجتماعي برارتقاءامنيت عمومي از ديدگاه فرماندهان و مديران فرماندهي انتظامي استان گلستان استاد راهنما : جناب آقاي دكتر علي بابائيان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1713)

پايان نامه جهت اخذ مدر کارشناسي ارشد مديريت بهداشت و درمان عنوان: وضعيت مصرف حامل‌هاي انرژي قبل و بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در بيمارستان‌هاي دانشگاه علوم پزشکي ايلام در سال 1390-1388 استاد راهنما: Read more…

By 92, ago