جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (1912)

4-1- سابقه پذیرش مسئولیت اشخاص حقوقی در قوانین ایران624-2- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه‌ای 1388694-2-1- نوع جرم ارتکابی رایانه‌ای باشد694-2-2- مرتکب جرم مدیر یا کارمند باشد704-2-2-1- مرتکب جرم مدیر باشد704-2-2-2- مرتکب جرم Read more…

پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (1911)

عنوانصفحهبند سوم: بررسی انتقادی و نتیجه گیری عملی391- انتقاد بر نظریه خطا392- انتقاد بر نظریه خطر403- نتیجه گیری عملی40گفتار دوم: مبنای مسئولیت در طرح مسئولیت دولت ها40مبحث چهارم: موارد اجرا و انطباق مسئولیت بین المللی43گفتار Read more…

پایان نامه ارشد

تحقیق رایگان c (1910)

1-3-4-2-1:نظریه های کلاسیک مسئولیت261-3-4-2-1-1:نظریه تقصیر261-3-4-2-1-2:نظریه ایجاد خطر271-3-4-2-1-3:نظریه تضمین حق271-3-4-2-2:نظریه مسئولیت مطلق281-4: ارکان مسئولیت مدنی291-4-1:وجود ضرر291-4-1-1:مفهوم و اقسام ضرر291-4-1-2:شرایط ضرر قابل مطالبه301-4-2:فعل زیانبار311-4-3:رابطه سببیت321-4-3-1: نظریه ی برابری اسباب331-4-3-2: نظریه ی سبب نزدیک یا آخرین سبب331-4-3-3:نظریه سبب Read more…

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه ارشد c (1909)

مقدمه11.بیان مسئله22.اهمیت و ضرورت تحقیق43. اهداف تحقیق44. فرضیه های تحقیق45.سوالات تحقیق46.چهارچوب نظری تحقیق57.روش تحقیق58.سازماندهی و ساختار تحقیق5 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که Read more…

پایان نامه ارشد

دانلود تحقیق c (1898)

3-11-4کارت داده353-11-5کارت نوع مسأله (MODE)353-11-6کارت اهمیت (IMP)363-11-7چشمه363-12انواع خروجی استاندارد (تالی ها)373-13 تالی F8373-14 متغیر GEB38فصل چهارم (طیف سنجی پرتوهای گاما به وسیله ی آشکارسازهای 2 و 3 اینچی (CsI(Tl)404-1مقدمه414-2اندازه گیری طیف چشمه های تک انرژی Read more…

پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (1897)

3-1-1 مراحل تجزیه و تحلیل داده ها و انتخاب رخدادها263-5-نرم افزار فرت ((FERRET273-3- منطقه مورد مطالعه28فصل چهارم29نتایج294-2- بررسی رخدادها304-2-1- رخداد اول: اواخر ژانویه 2008304-2-1-1 رهگیری مسیر حرکت کم فشار جوی:304-2-1-2 – داده های باد:354-2-1- 3- Read more…

پایان نامه ارشد

تحقیق رایگان c (1896)

1-6-2-9 ابعاد سیخکها35 1-6-2-10 ارتفاع سیخکها 37 1-6-2-11 عرض سیخکها 381-7 بررسی نوسانات سیخکها 40 1-7-1 ماهیت نوسانات عرضی در سیخکها 44 1-7-1-1 کنیک مدها 44 1-7-1-2 امواج آلفون 451-8 پارامتر β در جو خورشید Read more…

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه ارشد c (1895)

2-3ساختارهای چند لایهایی سیلیکان – ژرمانیم………………………………………………………………………………………………………………….62-4چگالی حالات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..102-5 طبش پذیری و حایل سازی………………………………………………………………………………………………………………………………………..102-6ترازهای مقید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..132-7ساختار درون نواری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………142-8جوابهایتقریبی برای تابع موج و انرژی : ……………………………………………………………………………………………………………………162-9اثرات بس ذرهای……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………182-10گذارهای نوری درون نواری………………………………………………………………………………………………………………………………………..192-11مغناطش در مواد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20فصل سوم بررسی نظری گاز الکترونی دو Read more…

پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه c (1893)

2-2 جهان در حال انبساط …………………………………………………………………………………………………………………………………212-3 مسئله تخت بودن ………………………………………………………………………………………………………………………………………24 2-4 مسئله افق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….252-5 مسئله تک قطبی مغناطیسی ………………………………………………………………………………………………………………………….26فصل سوم: مدل تورمی “آلن گوث” رهیافتی برای برون رفت از مشکلات مدل استاندارد ……………………………………………273-1 مدل تورمی Read more…

پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (1892)

2-2-1 شدت پراکندگی رامان………………………………………………………………………………….192-3 سطح مقطع دیفرانسیلی برای چاهسیمهای کوانتمی و سیمهای ساده کوانتمی………………….282-3-1 شدت پراکندگی رامان……………………………………………………………………………….302-4 سطح مقطع دیفرانسیلی برای نقطه کوانتمی………………………………………………………………..362-4-1 شدت پراکندگی رامان………………………………………………………………………………..37فصل سومبررسی سطح مقطع پراکندگی نقطه کوانتمی بر اساس قطبشهای Read more…

پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (1891)

2-7- پیچش در سازه های نامنظم……………………………………………………………………………………………………….462-8- قطع دیوارهای برشی و علت آن…………………………………………………………………………………………………472-9- خلاصه تحقیقات پیشین در رابطه با چیدمان دیوارهای برشی………………………………………………………….48فصل سوم: شناسایی الگوهای پر استفاده چیدمان دیوارهای برشی بتنی…………………………………………………….523-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….533-2- بررسی پلان…………………………………………………………………………………………………………………………….553-2-1- چیدمان شماره Read more…